Biblioteka

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, przygotowującą do samokształcenia, edukacji ustawicznej, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.

Z biblioteki mogą korzystać słuchacze, nauczyciele, pracownicy szkoły, inne osoby – za zgodą Dyrektora. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.