Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

HISTORIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWYM W BIŁGORAJU

archiwalne zdjęcie

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę na otwarcie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Biłgoraju z dniem 1 października.

Wpływ na powstanie szkoły miał dynamiczny rozwój służby zdrowia na Lubelszczyźnie i dotkliwy brak pielęgniarek w istniejących oraz powstających szpitalach, przychodniach i ośrodkach zdrowia.

Do szkoły przyjmowano tylko dziewczęta - absolwentki szkoły podstawowej. W pierwszym roku do klasy pierwszej przyjęto 53 osoby z 420 kandydatek, które pochodziły z Biłgoraja i okolic oraz nawet odległych rejonów kraju, gdzie sieć szkół pielęgniarskich była słabo rozwinięta. W 5-letnim cyklu kształcenia uczennice zdobywały wykształcenie średnie ogólne i zawodowe otrzymując tytuł pielęgniarki.

archiwalne zdjęcie 1

Szkoła początkowo nie posiadała własnej bazy dydaktycznej, zajęcia rozpoczęły się dopiero 2 listopada 1962 r. i odbywały się w budynku Liceum Pedagogicznego przy ul. T. Kościuszki oraz w drewnianym budynku adaptowanym na potrzeby szkoły i internatu, który znajdował się u zbiegu ulic Hanki Sawickiej i Tadeusza Kościuszki. Własny budynek szkoła otrzymała w 1965 roku, odtąd warunki nauki dla coraz większej rzeszy uczennic znacznie poprawiły się. W nowym budynku znajdowały się sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, pomieszczenia biurowe, szatnia i sanitariaty. W tym samym roku, 1965 szkole nadano imię Armii Ludowej. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kształcenie policealne i pomaturalne Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1974 roku (na podst. art. 37, ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania Dz. U. Nr 32, poz. 160) z dniem 1 września otwarto Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju i rozpoczęto kształcenie młodzieży na 2-letnim Wydziale Pielęgniarskim. W 1995 roku Studium otrzymało sztandar z hasłem "Wiedzą i czynem służymy zdrowiu człowieka". W ramach Medycznego Studium Zawodowego powstawały nowe kierunki kształcenia co wiązało się z tworzeniem nowoczesnych pracowni zawodowych i zmianą przeznaczenia większości pomieszczeń.

KALENDARIUM PRZEKSZTAŁCEŃ SZKOŁY

1962 r. - 1972 r. - Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Biłgoraju
1972 r. - 1995 r. - Liceum Medyczne w Biłgoraju
1974 r. - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
1974r. - 2001r. - Wydział Pielęgniarstwa (2 i 2,5 letni)
1975 r. - 1976 r. - Wydział Higieny Stomatologicznej (roczny)
1977 r. - 1978 r. - Wydział Higieny Szkolnej (roczny)
1991 r. - 2008 r. - Wydział Dietetyki (dwuletni)
2000 r. - 2006 r. - Wydział Fizjoterapii (2,5 - letni)
2002 r. - Wydział Terapii Zajęciowej (dwuletni)
2005 r. - Technik Usług Kosmetycznych (dwuletni)
2006 r. - Technik Masażysta (dwuletni)
2007 r. - Ratownik Medyczny (dwuletni)
2009 r. - Opiekun Medyczny (roczny)
2012 r. - rozpoczęcie kształcenia dorosłych na w. w. kierunku

W 50-letnim okresie działalności edukacyjnej ogółem mury szkoły opusciło:

 • 1688 absolwentów Liceum Medycznego z tytułem zawodowym pielęgniarka wykształconych na poziomie licealnym (w tym 1 mężczyzna),
 • 1614 absolwentów Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju (w różnych specjalnościach).

Ogólna liczba absolwentów Szkoły - 3302 osoby.

archiwalne zdjęcie 2

Dyrektorami szkoły kolejno byli: Edward Pająk, Edward Grządziela, Marianna Koman, Jan Baryła, Marian Klecha, Helena Lalik, Romana Korpal, Czesława Tracz, Anna Schmidt, Alina Kołodziej. Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr inż. Mirosław Lipiński.

Do początku lat 80-tych ubiegłego wieku w Polsce obowiązywał 6-dniowy tydzień nauki. Uczennice z bliższych okolic dojeżdżały do szkoły, natomiast pochodzące z odległych miejscowości mieszkały, we wspomnianym wcześniej drewnianym budynku, na prywatnych stancjach a także w Internacie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hanki Sawickiej. Zaistniała konieczność zbudowania własnego internatu.

W 1970 roku oddano do użytku nowoczesny internat ze stołówką i zapleczem kuchennym. Obecnie w budynku internatu drugie piętro zajmuje Filia Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, pierwsze piętro mieszkańcy internatu, natomiast parter przychodnia REVIMED oraz Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju.

Od chwili powstania internatu do roku 2001 funkcję kierownika pełniła pani Elżbieta Samborska, a następnie funkcję tę objęła i pełni do chwili obecnej pani Barbara Zajączkowska. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej mieszczącej się w suterenie szkoły. W związku z rozwojem szkoły i coraz większą ilością uczniów zajęcia sportowe nie mogły odbywać się w takich warunkach. Ówczesny Dyrektor szkoły pan Jan Baryła podjął starania w celu uzyskania zgody na budowę sali gimnastycznej. Dość szybko uzyskał poparcie i fundusze rozpoczynając budowę w 1986 roku, a rok 1990 zapisał się oddaniem do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej. Korzystają z niej uczniowie naszej szkoły na lekcjach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, z Zespołu Szkolno - Rewalidacyjnego, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz osoby wynajmujące salę na zajęcia rekreacyjno - ruchowe.

archiwalne zdjęcie

Do dawnej sali gimnastycznej przeniesiono bibliotekę szkolną z pokaźnym księgozbiorem, zbiorem czasopism i filmów edukacyjnych. W bibliotece znalazła swoje miejsce Izba Pamięci oraz Multimedialne Centrum Informacji, które jest wyposażone w cztery stanowiska komputerowe dla uczniów.

W zbiorach Izby Pamięci znajdują się Kroniki Szkolne, Monografia Szkoły, kroniki organizacji szkolnych, kroniki klasowe, kroniki z wycieczek i obozów, kroniki wydarzeń sportowych, zbiór fotografii z różnych okresów działalności szkoły. Honorowe miejsce zajmuje Sztandar Liceum Medycznego Pielęgniarstwa. W gablotach umieszczono puchary otrzymane za szczególne osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia uczniów w innych dziedzinach.

WAŻNE DATY W HISTORII SZKOŁY

 • 1962 rok - utworzono Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Biłgoraju,
 • 1965 rok - oddanie do użytku budynku szkoły oraz nadanie szkole imienia Armii Ludowej,
 • 1968 rok - szkoła otrzymuje od komitetu rodzicielskiego sztandar Liceum Medycznego Pielęgniarstwa im. Armii Ludowej w Biłgoraju,
 • 1972 rok - zmiana nazwy szkoły na Liceum Medyczne w Biłgoraju,
 • 1972 rok - jubileusz 10-lecia Szkoły,
 • 1974 rok - utworzenie Medycznego Studium Zawodowego i rozpoczęcie kształcenia na wydziale pielęgniarskim,
 • 1975 rok - utworzenie wydziału higiena stomatologiczna,
 • 1977 rok - utworzenie wydziału higiena szkolna,
 • 1982 rok - Jubileusz 20-lecia Szkoły,
 • 1991 rok - rozpoczęcie kształcenia w zawodzie dietetyk,
 • 1992 rok - Jubileusz 30-lecia Szkoły,
 • 1995 rok - zakończenie kształcenia pielęgniarek na poziomie licealnym,
 • 1995 rok - ufundowanie sztandaru dla Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju z hasłem "Wiedzą i Czynem Służymy Zdrowiu Człowieka",
 • 2000 rok - utworzenie wydziału fizjoterapii,
 • 2001 rok - zakończenie kształcenia pielęgniarek na poziomie pomaturalnym,
 • 2002 rok - utworzenie wydziału terapii zajęciowej.
 • 2002 rok - Jubileusz 40-lecia Szkoły,
 • 2005 rok - utworzenie kierunku technik usług kosmetycznych,
 • 2006 rok - zakończenie kształcenia technika fizjoterapii,
 • 2006 rok - utworzenie kierunku technik masażysta,
 • 2007 rok - wprowadzenie zewnętrznych egzaminów zawodowych,
 • 2007 rok - utworzenie kierunku ratownik medyczny,
 • 2009 rok - utworzenie kierunku opiekun medyczny,
 • 2009 - 2012 rok - realizacja unijnego projektu systemowego Województwa Lubelskiego "Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny",
 • 2012 rok - rezygnacja z kształcenia na kierunku dietetyk,
 • 2012 rok - ostatni nabór na kierunek ratownik medyczny,
 • 2012 rok - Jubileusz 50-Lecia Szkoły.
Więcej informacji o historii szkoły, nauczycielach i absolwentach...

Monografia do nabycia w sekretariacie szkoły.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu