Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

HISTORIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWYM W BIŁGORAJU

archiwalne zdjęcie

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na paĽdziernik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę na otwarcie Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Biłgoraju z dniem 1 października.

Wpływ na powstanie szkoły miał dynamiczny rozwój służby zdrowia na Lubelszczyźnie i dotkliwy brak pielęgniarek w istniej±cych oraz powstających szpitalach, przychodniach i ośrodkach zdrowia.

Do szkoły przyjmowano tylko dziewczęta - absolwentki szkoły podstawowej. W pierwszym roku do klasy pierwszej przyjęto 53 osoby z 420 kandydatek, które pochodziły z Biłgoraja i okolic oraz nawet odległych rejonów kraju, gdzie sieć szkół pielęgniarskich była słabo rozwinięta. W 5-letnim cyklu kształcenia uczennice zdobywały wykształcenie średnie ogólne i zawodowe otrzymując tytuł pielęgniarki.

archiwalne zdjęcie 1

Szkoła początkowo nie posiadała własnej bazy dydaktycznej, zajęcia rozpoczęły się dopiero 2 listopada 1962 r. i odbywały się w budynku Liceum Pedagogicznego przy ul. T. Kościuszki oraz w drewnianym budynku adaptowanym na potrzeby szkoły i internatu, który znajdował się u zbiegu ulic Hanki Sawickiej i Tadeusza Kościuszki. Własny budynek szkoła otrzymała w 1965 roku, odtąd warunki nauki dla coraz większej rzeszy uczennic znacznie poprawiły się. W nowym budynku znajdowały się sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, pomieszczenia biurowe, szatnia i sanitariaty. W tym samym roku, 1965 szkole nadano imię Armii Ludowej. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kształcenie policealne i pomaturalne Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1974 roku (na podst. art. 37, ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania Dz. U. Nr 32, poz. 160) z dniem 1 września otwarto Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju i rozpoczęto kształcenie młodzieży na 2-letnim Wydziale Pielęgniarskim. W 1995 roku Studium otrzymało sztandar z hasłem "Wiedzą i czynem służymy zdrowiu człowieka". W ramach Medycznego Studium Zawodowego powstawały nowe kierunki kształcenia co wiązało się z tworzeniem nowoczesnych pracowni zawodowych i zmianą przeznaczenia większości pomieszczeń.

KALENDARIUM PRZEKSZTAŁCEŃ SZKOŁY

1962 r. - 1972 r. - Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Biłgoraju
1972 r. - 1995 r. - Liceum Medyczne w Biłgoraju
1974 r. - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju
1974r. - 2001r. - Wydział Pielęgniarstwa (2 i 2,5 letni)
1975 r. - 1976 r. - Wydział Higieny Stomatologicznej (roczny)
1977 r. - 1978 r. - Wydział Higieny Szkolnej (roczny)
1991 r. - 2008 r. - Wydział Dietetyki (dwuletni)
2000 r. - 2006 r. - Wydział Fizjoterapii (2,5 - letni)
2002 r. - Wydział Terapii Zajęciowej (dwuletni)
2005 r. - Technik Usług Kosmetycznych (dwuletni)
2006 r. - Technik Masażysta (dwuletni)
2007 r. - Ratownik Medyczny (dwuletni)
2009 r. - Opiekun Medyczny (roczny)
2012 r. - rozpoczęcie kształcenia dorosłych na w. w. kierunku

W 50-letnim okresie działalności edukacyjnej ogółem mury szkoły opusciło:

 • 1688 absolwentów Liceum Medycznego z tytułem zawodowym pielęgniarka wykształconych na poziomie licealnym (w tym 1 mężczyzna),
 • 1614 absolwentów Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju (w różnych specjalnościach).

Ogólna liczba absolwentów Szkoły - 3302 osoby.

archiwalne zdjęcie 2

Dyrektorami szkoły kolejno byli: Edward Pająk, Edward Grządziela, Marianna Koman, Jan Baryła, Marian Klecha, Helena Lalik, Romana Korpal, Czesława Tracz, Anna Schmidt. Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Alina Kołodziej.

Do początku lat 80-tych ubiegłego wieku w Polsce obowiązywał 6-dniowy tydzień nauki. Uczennice z bliższych okolic dojeżdżały do szkoły, natomiast pochodzące z odległych miejscowości mieszkały, we wspomnianym wcześniej drewnianym budynku, na prywatnych stancjach a także w Internacie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hanki Sawickiej. Zaistniała konieczność zbudowania własnego internatu.

W 1970 roku oddano do użytku nowoczesny internat ze stołówką i zapleczem kuchennym. Obecnie w budynku internatu drugie piętro zajmuje Filia Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, pierwsze piętro mieszkańcy internatu, natomiast parter przychodnia REVIMED oraz Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju.

Od chwili powstania internatu do roku 2001 funkcję kierownika pełniła pani Elżbieta Samborska, a następnie funkcję tę objęła i pełni do chwili obecnej pani Barbara Zajączkowska. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej mieszcz±cej się w suterenie szkoły. W związku z rozwojem szkoły i coraz większą ilością uczniów zajęcia sportowe nie mogły odbywać się w takich warunkach. Ówczesny Dyrektor szkoły pan Jan Baryła podjął starania w celu uzyskania zgody na budowę sali gimnastycznej. Dość szybko uzyskał poparcie i fundusze rozpoczynając budowę w 1986 roku, a rok 1990 zapisał się oddaniem do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej. Korzystają z niej uczniowie naszej szkoły na lekcjach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach sportowych oraz młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, z Zespołu Szkolno - Rewalidacyjnego, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz osoby wynajmujące salę na zajęcia rekreacyjno - ruchowe.

archiwalne zdjęcie

Do dawnej sali gimnastycznej przeniesiono bibliotekę szkolną z pokaźnym księgozbiorem, zbiorem czasopism i filmów edukacyjnych. W bibliotece znalazła swoje miejsce Izba Pamięci oraz Multimedialne Centrum Informacji, które jest wyposażone w cztery stanowiska komputerowe dla uczniów.

W zbiorach Izby Pamięci znajdują się Kroniki Szkolne, Monografia Szkoły, kroniki organizacji szkolnych, kroniki klasowe, kroniki z wycieczek i obozów, kroniki wydarzeń sportowych, zbiór fotografii z różnych okresów działalności szkoły. Honorowe miejsce zajmuje Sztandar Liceum Medycznego Pielęgniarstwa. W gablotach umieszczono puchary otrzymane za szczególne osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia uczniów w innych dziedzinach.

WAŻNE DATY W HISTORII SZKOŁY

 • 1962 rok - utworzono Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Biłgoraju,
 • 1965 rok - oddanie do użytku budynku szkoły oraz nadanie szkole imienia Armii Ludowej,
 • 1968 rok - szkoła otrzymuje od komitetu rodzicielskiego sztandar Liceum Medycznego Pielęgniarstwa im. Armii Ludowej w Biłgoraju,
 • 1972 rok - zmiana nazwy szkoły na Liceum Medyczne w Biłgoraju,
 • 1972 rok - jubileusz 10-lecia Szkoły,
 • 1974 rok - utworzenie Medycznego Studium Zawodowego i rozpoczęcie kształcenia na wydziale pielęgniarskim,
 • 1975 rok - utworzenie wydziału higiena stomatologiczna,
 • 1977 rok - utworzenie wydziału higiena szkolna,
 • 1982 rok - Jubileusz 20-lecia Szkoły,
 • 1991 rok - rozpoczęcie kształcenia w zawodzie dietetyk,
 • 1992 rok - Jubileusz 30-lecia Szkoły,
 • 1995 rok - zakończenie kształcenia pielęgniarek na poziomie licealnym,
 • 1995 rok - ufundowanie sztandaru dla Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju z hasłem "Wiedzą i Czynem Służymy Zdrowiu Człowieka",
 • 2000 rok - utworzenie wydziału fizjoterapii,
 • 2001 rok - zakończenie kształcenia pielęgniarek na poziomie pomaturalnym,
 • 2002 rok - utworzenie wydziału terapii zajęciowej.
 • 2002 rok - Jubileusz 40-lecia Szkoły,
 • 2005 rok - utworzenie kierunku technik usług kosmetycznych,
 • 2006 rok - zakończenie kształcenia technika fizjoterapii,
 • 2006 rok - utworzenie kierunku technik masażysta,
 • 2007 rok - wprowadzenie zewnętrznych egzaminów zawodowych,
 • 2007 rok - utworzenie kierunku ratownik medyczny,
 • 2009 rok - utworzenie kierunku opiekun medyczny,
 • 2009 - 2012 rok - realizacja unijnego projektu systemowego Województwa Lubelskiego "Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny",
 • 2012 rok - rezygnacja z kształcenia na kierunku dietetyk,
 • 2012 rok - ostatni nabór na kierunek ratownik medyczny,
 • 2012 rok - Jubileusz 50-Lecia Szkoły.
Więcej informacji o historii szkoły, nauczycielach i absolwentach...

Monografia do nabycia w sekretariacie szkoły.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu