Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

efs

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W BIŁGORAJU

bierze udział w realizacji projektu systemowego – Województwa Lubelskiego

"ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ LUBELSZCZYZNY"

współfinansowanego przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Termin realizacji projektu: od 01 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2012 r.

W ramach projektu, młodzież kształcąca się w szkole, może skorzystać z zajęć pozalekcyjnych oraz kursów specjalistycznych:

 • wybrane techniki informacyjne
 • podstawy języka angielskiego dla kariery zawodowej
 • asertywność jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych
 • podstawy języka migowego
 • arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i o różnych potrzebach bio-psycho-społecznych
 • techniki BLS/AED
 • masaż sportowy
 • masaż kosmetyczny
 • opiekun kolonijny

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans młodzieży w dostępie do zdobywania kwalifikacji kluczowych w zakresie zawodów profesjonalnego pomagania, gwarantujących sukces zawodowy w kraju i Unii Europejskiej.

Cele szczegółowe to: dostosowanie oferty szkół do potrzeb lokalnego rynku pracy, podniesienie atrakcyjności oferowanego kształcenia zawodowego ,wyposażenie młodzieży w umiejętności i kwalifikacje, które wpłyną na konkurencyjność zawodową, budowa nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, budowanie poprawnych relacji interpersonalnych.

Projekt skierowany jest do słuchaczy wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych przez szkołę:

 • ratownik medyczny
 • technik usług kosmetycznych
 • terapeuta zajęciowy
 • technik masażysta
 • dietetyk
 • opiekun medyczny

Realizacja Projektu "Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny" przebiega zgodnie z wytycznymi i regulaminem uczestnictwa. Obserwuje się duże zainteresowanie uczniów naszej szkoły uczestnictwem w realizacji projektu a tym samym własnym rozwojem.

Aby przybliżyć cel i zadania projektu uczniom naszej szkoły a także społeczeństwu rozpoczęto promocję projektu od informacji na budynku szkoły i wewnątrz w formie tablic, banerów z opisem realizacji zadań, publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej, telewizji kablowej, ulotek informacyjnych dla każdego ucznia. Zadania promocyjne realizowane są corocznie. Przez dwa kolejne lata w kwietniu organizowano targi wiedzy i umiejętności o walorach promocyjnych i edukacyjnych: warsztaty, wykłady, konkursy, wystawy i pokazy umiejętności zdobytych przez uczestników projektu.

Projekt promowano również przy okazji różnych festynów organizowanych przez miasto i okoliczne gminy.

W ramach zaplanowanych środków doposażono pracownię opiekuna medycznego w materiały pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do prowadzenia zajęć. Zakupiono także środki audiowizualne /projektor/ i programy komputerowe.

Uczniom zaproponowano uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kursach specjalistycznych. Przeprowadzono rozmowy, przedstawiono regulamin uczestnictwa i omówiono organizację zajęć.

W 2009 roku zorganizowano kursy specjalistyczne: BLS/AED, Podstawy języka migowego, Arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i o różnych potrzebach bio-psych-społecznych oraz zajęcia pozalekcyjne: Wybrane techniki informacyjne, Asertywność jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych.

W 2010 roku roku zorganizowano kursy specjalistyczne: BLS/AED, Podstawy języka migowego, Masaż sportowy, oraz zajęcia pozalekcyjne: Wybrane techniki informacyjne /2 grupy/, Asertywność jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych, Podstawy języka angielskiego dla kariery zawodowej.

W 2011 roku zorganizowano kursy specjalistyczne: Masaż kosmetyczny, Masaż sportowy, oraz zajęcia pozalekcyjne: Asertywność jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych, Podstawy języka angielskiego dla kariery zawodowej.

Do organizacji i przeprowadzenia zajęć przewidzianych w projekcie, zakupiono materiały szkoleniowe, biurowe, eksploatacyjne, podręczniki, filmy dydaktyczne i różne materiały i pomoce dydaktyczne właściwe w kształceniu w zawodzie.

Szkolenie uczniów prowadzone jest w grupach 20 osobowych, każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w zależności od rodzaju zajęć - notatnik długopis i teczka. W kursie BLS/AED dodatkowo breloczek z maseczką do sztucznego oddychania i kieszonkowy poradnik ratowniczy. W zajęciach z ITI dodatkowo pam.zewn.2GB.

Do końca roku szkolnego 2010/2011 w różnych formach szkolenia uczestniczyło 190 uczniów. Wydano 320 certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu/zajęć pozalekcyjnych.

Z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wynika że uczniowie wysoko oceniają prowadzone zajęcia i możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych. Większość z nich jest przekonana, że zdobyte umiejętności zwiększą ich jakość usług i konkurencyjność na rynku pracy.

Zadania określone w projekcie są nadal kontynuowane czekamy na nowych uczniów od 1 września 2011r., którym zaproponujemy uczestnictwo w atrakcyjnych kursach specjalistycznych i zajęciach pozalekcyjnych

Podczas realizacji zadań określonych w projekcie wzrosła aktywność uczniów i nauczycieli a pozyskane środki finansowe pozwalają na wyposażenie pracowni specjalistycznych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne co niewątpliwie wpłynie na lepsze efekty kształcenia.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu