Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy to nowy zawód bardzo potrzebny i poszukiwany. Terapeuci zajęciowi są cennymi członkami zespołów terapeutycznych wszędzie tam gdzie występują choroby przewlekłe np.: w chirurgii, neurologii, reumatologii, kardiologii itd. Terapeuta zajęciowy wykonuje swe zadania usprawniając fizycznie, psychicznie i społecznie, przywracając osobom niepełnosprawnym zdolność do samodzielnego życia.

Organizacja nauki:

Nauka trwa 2 lata (cztery semestry – dziennie lub stacjonarnie) kończy się uzyskaniem państwowego tytułu terapeuty zajęciowego. Nauka w szkole prowadzona jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w:

 • sanatorium,
 • domu pomocy społecznej,
 • domu dziennego pobytu,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • szpitalu.

Program zajęć obejmuje:

 • zarys psychologii,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • język angielski zawodowy,
 • informatyka w zawodzie,
 • pierwsza pomoc,
 • zdrowie publiczne,
 • język migowy,
 • bhp,
 • anatomia i fizjologia,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • dokumentacja w pracy terapeuty zajęciowego,
 • teoria terapii zajęciowej,
 • pracownia terapii zajęciowej,
 • pracownia komunikacji interpersonalnej,
 • praktyki zawodowe.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci Szkoły Policealnej – Medycznego studium Zawodowego w Biłgoraju mogą podjąć pracę m.in. w:

 • ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych w systemie szkolnictwa specjalnego,
 • świetlicach środowiskowych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach pomocy społecznej,
 • oddziałach psychiatrycznych i innych oddziałach szpitalnych.

Terapeuta zajęciowy posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym,
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym,
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki,
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej,
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Zawód terapeuty zajęciowego jest bardzo młodą dziedziną medyczną, który przyczynia się do usprawnienia poprzez zastosowanie określonych czynności, pracy i rekreacji. W ogólnym znaczeniu terapia zajęciowa to: celowe działania rehabilitacyjne.