Konkurs poetycki „STO LAT JANIE PAWLE II”

W ramach obchodów 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II zapraszamy naszych słuchaczy do udziału w konkursie poetyckim na wiersz o tematyce związanej z Papieżem Polakiem.

Regulamin konkursu:
1. organizatorem konkursu jest Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju;
2. cele konkursu:
a) uczczenie 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II,
b) promowanie i kształtowanie twórczej postawy patriotycznej,
c) popularyzacja współczesnej, amatorskiej twórczości poetyckiej,
d) zachęcanie do tworzenia prac poetyckich,
e) upowszechnianie piękna języka polskiego,
f) rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką,
g) popularyzowanie wśród słuchaczy tematyki związanej z Janem Pawłem II,
h) rozwijanie kreatywności słuchaczy;
3. przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza nawiązującego tematycznie do osoby św. Jana Pawła II;
4. konkurs adresowany jest do słuchaczy Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju;
5. każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden autorski utwór poetycki;
6. wiersz konkursowy nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany;
7. wiersz powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia pojedyncza;
8. tekst utworu opatrzony informacją: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza, należy przesłać w wersji elektronicznej na adres marzena.fugiel@wp.pl;
9. termin nadsyłania prac upływa z dniem 22 maja 2020 roku;
10. utwory będą oceniane przez jury powołane przez organizatora wg następujących kryteriów:
• zgodność treści wiersza z tematem konkursu,
• poprawność form stylistycznych i językowych,
• wartość artystyczna,
• bogactwo języka i środków poetyckich,
• piękno tekstu,
• oryginalność wiersza i jego budowy,
• wyjątkowość tekstu,
• zasób emocji,
• przekaz treści;
11. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 maja 2020 r.,
najlepsze wiersze zostaną nagrodzone dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami;
12. wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Postanowienia końcowe

Ostateczną decyzję w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje Organizator konkursu.

Share