Nabór letni

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘĆ NA PIERWSZY ROK NAUKI

DO SZKOŁY POLICEALNEJ – MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO

W BIŁGORAJU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi nabór kandydatów na następujące kierunki:

 • OPIEKUN MEDYCZNY
 • TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
 • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 • TECHNIK MASAŻYSTA
 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA
 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Szczegółowe informacje o kierunkach znajdują się w zakładce kierunki kształcenia.

Dostępne formy kształcenia:  dzienna – 5 dni w tygodniu, stacjonarna – 3 dni w tygodniu, zaoczna – sobota, niedziela co 2 tygodnie.

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie na semestr pierwszy do szkoły mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana.

Na wszystkie kierunki nie ma ograniczeń wiekowych, a nauka jest bezpłatna.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć w sekretariacie szkoły:

 • wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły SP-MSZ w Biłgoraju dostępny na stronie lub w sekretariacie szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne.

Dokumentację należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. T. Kościuszki 127.

Kryteria, warunki i terminy przyjęć:

Słuchaczy przyjmuje się do Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Na semestr pierwszy publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają wykształcenie średnie,
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza medycyny pracy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność dziecka kandydata,
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek kształcenia, będą mogli ubiegać się o przyjęcie na inne kierunki, na których pozostały wolne miejsca.

Nauka rozpoczyna się  1 września 2020 r.

Do pobrania:

wniosek o przyjęcie do szkoły SP-MSZ w Biłgoraju [pobierz]