Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę w pracowniach zawodowych szkoły oraz u pracodawców, zgonie z obowiązującym dla danego zawodu programem nauczania.

Praktyki zawodowe słuchaczy mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.

Do zadań szkoły kierującej słuchaczy na praktyczną naukę zawodu należy m. in.: zapewnienie ubezpieczenia słuchaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, nadzór nad realizacją programu praktycznej nauki zawodu, oraz współpraca z podmiotem przyjmującym słuchaczy na praktyczną naukę zawodu.

Na pisemny wniosek słuchacza w kształceniu zaocznym Dyrektor zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w całości, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu.

Szczegółowe zasady organizowania praktyk zawodowych określa Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu dostępny w sekretariacie szkoły.