Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju. Co roku w demokratycznych wyborach uczniowie wybierają Prezydium Samorządu Szkolnego, które jest przedstawicielem uczniów.

Najważniejszym działaniem Samorządu Uczniowskiego jest organizowanie życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów SP-MSZ. Oczywiście najbardziej widoczną w szkole formą działalności samorządu jest organizowanie różnych imprez kulturalnych i charytatywnych.

Wszystkie prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego zawarte są w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. Członkowie Prezydium są w stałym kontakcie i na bieżąco współpracują z opiekunami samorządu, Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną. Mają oni prawo przedstawiać wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących uczniów, mogą też brać udział w nie objętych tajemnicą służbową zebraniach Rady Pedagogicznej. Bieżące problemy omawiane są na zebraniach. Jest to także okazja do przekazania Samorządom Klasowym ważnych informacji oraz zarządzeń Dyrektora lub Rady Pedagogicznej SP-MSZ.