Stypendia

Słuchaczowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zasadami wyrażonymi w Ustawie o systemie oświaty.

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe słuchacz może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi szkoły.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na semestr.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, jak również zasady działania Komisji stypendialnej, określa Szkolny regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dostępny w sekretariacie szkoły.