Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Fejs MSZ w Biłgoraju

SZKOŁA POLICEALNA
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
W BIŁGORAJU

ul. Kościuszki 127, 23-400 Biłgoraj, tel./fax: 0846860052, e-mail:medyk-bilgoraj@wp.pl

Zawartość dokumentu

Lewa część dokumentu

WYMAGANIA REKRUTACYJNE DO SZKOŁY POLICEALNEJ - MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO

Dokumenty wymagane do złożenia:

 • wniosek osobowy (wydawany w sekretariacie Studium lub pobrany ze strony internetowej)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza medycyny pracy (po wcześniejszym pobraniu skierowania w sekretariacie Studium),
 • 3 fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej (dotyczy osób posiadających takie orzeczenia).

Kryteria, warunki i terminy przyjęć:

 1. Słuchaczy przyjmuje się do Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Na semestr pierwszy publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
  1. posiadają wykształcenie średnie;
  2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przez lekarza medycyny pracy,
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa powyżej, niż liczba wolnych miejsc na danym kierunku kształcenia, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
  4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

  Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wybrany kierunek kształcenia, będą mogli ubiegać się o przyjęcie na inne kierunki, na których pozostały wolne miejsca.

Istnieje możliwość złożenia dokumentów drogą pocztową lub wniosek osobowy na e-mail szkoły :
medyk-bilgoraj@wp.pl z informacją o terminie uzupełnienia dokumentacji.

Artykuły

Historia MSZ

artykul_1

Początek działalności edukacyjnej szkoły przypada na październik 1962 roku. Akt otwarcia szkoły posiada moc prawną opartą na Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1962 roku w sprawie organów uprawnionych do otwierania, przekształcania i zamykania zawodowych szkół medycznych (Dz.Urz. Min. Zdr. i Op. Społ. z 1963 roku Nr 2. poz. 8), w którym to wyrażono zgodę ... więcej

Aktualności

artykul_2

> Rok szkolny 2018/2019
> Rok szkolny 2017/2018
> Rok szkolny 2016/2017
> Rok szkolny 2015/2016
> Rok szkolny 2014/2015
> Rok szkolny 2013/2014
> Rok szkolny 2012/2013

Prawa część dokumentu